Om foreningen

Om foreningen

Beboerforeningen Væltesbakke har hjemsted i Øster Hurup, Mariagerfjord Kommune og har til formål at varetage og administrere medlemmernes interesser, herunder forhandlinger med offentlige myndigheder og andre eksterne parter. Beboerforeningen er underlagt deklaration af 16. december 1964.


Væltesbakkes 72 husstande ses fra luften på nedenstående billede med Kystvejen i højre side af billedet. Klik på billedet for selv at navigere rundt fra luften.Enhver, der ejer sommerhus på Væltesbakke, er medlem af foreningen. Når et medlem sælger sit sommerhus er vedkommende fra overdragelsesdagen ophørt med at være medlem af foreningen. Den nye ejer indtræder fra overtagelsesdagen i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen.

Medlemsskab


Kontingent

Kontingent fastsættes ved den årlige generalforsamling for 1 år ad gangen. Kontingent er p.t. fastsat til 200 kr. og opkræves pr. alm. post eller e-mail.Generalforsamling

Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned og indvarsles med mindst 4 uger ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivelse. Forslag, som af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftlig i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.Vedtægter og regler

I nedenstående ses beboerforeningens vedtægter og den oprindelige deklaration af 1964. Kommunal og dansk lovgivning er i øvrigt til enhver tid gældende.


Vi har meget sjældent uoverensstemmelser hinanden imellem på Væltesbakke, men skulle en sådan opstå appelleres til, at man som det første altid selv tager pænt kontakt til hinanden på en høflig og konstruktiv måde for at finde løsninger og samtidig undgå eskalering af en konflikt. På den måde kommer begge parter som regel ud som vindere og kan igen nyde vores dejlige sommerhusområde i ro og fred.


Hvis ikke ordentligheden og tolerancen rækker nok over for hinanden, og en konflikt synes uløselig er det op til de enkelte beboere selv at købe bistand hos advokat eller anden rådgiver. Beboerforeningen er ikke en myndighed og har ikke til formål at mægle, tage parti eller dømme, hvorfor foreningen ikke går ind i konflikter mellem beboere.


Klik på vedtægter eller deklaration for at åbne dem.


For at åbne dokumenter på hjemmesiden skal programmet Adobe Reader være installeret. Klik her for at hente det -> Adobe Reader.

       

         Vedtægter        DeklarationBestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der konstituerer sig med formand og kasserer. Valgene sker for et tidsrum af 2 år, således at der skiftevis afgår 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Desuden vælges 1 bestyrelsessuppleant for 1 år. Foreningen tegnes ved den samlede bestyrelse. Bestyrelsen råder over foreningens midler og er ansvarlig for, at disse anvendes i overensstemmelse med foreningens vedtægter og generalforsamlingsbeslutninger.


Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer inklusiv formand er til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflertal og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.


Generel henvendelse til Beboerforeningen Væltesbakke i Øster Hurup bedes rettes mod e-mail adressen info@vaeltesbakke.dk.


Bestyrelsen består af nedenstående personer - klik på billederne for at se dem i stor størrelse.Bestyrelsesmedlem


Jytte Jensen

Adresse: Granvej 4


Bestyrelsesmedlem


Margit Pedersen

Adresse: Granvej 6
Bestyrelsesformand


Søren Mogensen

Tlf.: 40852382

E-mail: formand@vaeltesbakke.dk

Adresse: Lærkevej 27
Kasserer


Anette Poulsen

Tlf.: 41856928

E-mail: kasserer@vaeltesbakke.dk

Adresse: Lærkevej 21
Bestyrelsesmedlem


Lars Ole Nielsen

Adresse: Lærkevej 18